ZAŁOŻENIA OGÓLNE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Zjawisko wielojęzyczności w ostatnich latach zaczyna zajmować coraz poważniejsze miejsce w rozważaniach na temat realiów wspólnoty Unii Europejskiej. Motto unijne „In varietate concordia” oznaczające w dosłownym tłumaczeniu „Jedność w różnorodności” dotyczy nie tylko różnorodności językowej, ale też – a może przede wszystkim – rozumienia zjawisk różnorodności państw, narodów i kultur. Kultura stanowi jeden z fundamentów tożsamości człowieka, dlatego jej dogłębne poznanie, i wynikające z tego faktu poszanowanie dla innych kultur, ma kluczowe znaczenie w tworzeniu tak zróżnicowanego organizmu, jakim jest Unia Europejska. Kluczem do zrozumienia tej różnorodności jest znajomość języków innych narodów oraz kształtowanie świadomości ucznia na temat kultury własnej i innej w oparciu o pojęcie tzw. pozytywnej różnicy.

IDEA UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO „MAŁY POLIGLOTA”

Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota”, pierwsza w historii Uniwersytetu Szczecińskiego uczelnia dla najmłodszych, wpisuje się w powyższe założenia. Ideą twórców projektu było przede wszystkim stworzenie warunków do kształcenia wielojęzyczności poprzez umożliwienie dzieciom uczestniczenia w cyklicznych zajęciach językowych realizowanych w oparciu o autorski program prof. zw. dr hab. Ewy Komorowskiej (kierownik merytoryczny) i dr Agnieszki Szlachty (koordynator organizacyjny), obejmujący równoległe nauczanie dwóch języków obcych. Kierownik merytoryczny Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota” ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dwóch języków równolegle, którego metodologiczne i praktyczne odzwierciedlenie stanowi publikacja: E. Komorowska, U. Kantorczyk, T. Wiesiełowska, I. Łysakowa, Pragmatik von Aufforderungshandlungen im Deutschen, Polnischen und Russischen / Dyrektywne akty mowy w języku polskim, rosyjskim i niemieckim / Прагматика побудительных речевых актов в немецкот, польском и русском языках, Szczecin-Rostock 2008, ss. 268.

CELE I ZADANIA UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO „MAŁY POLIGLOTA”

1.    rozbudzanie zainteresowania językami obcymi i zachęcanie do pogłębiania wiedzy,
2.    uczenie dwóch języków obcych równolegle z wykorzystaniem nowoczesnych metod,
3.    zdobycie przez dzieci umiejętności posługiwania się kilkoma językami obcymi; uczenie odwagi w komunikowaniu się w języku obcym,
4.    uczenie przez zabawę podstaw nauk filologicznych (w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa) oraz kształcenie artystyczne,
5.    zdobycie przez dzieci wiedzy kulturowej i historycznej o krajach, których języków się uczą, kształcenie postawy otwartości na inne kultury i szacunku dla odmienności,
6.    zdobycie kompetencji komunikacyjnych w językach obcych, wykształcenie umiejętności właściwego zachowywania się w różnych środowiskach i sytuacjach komunikacyjnych (tj. autoprezentacja, emisja głosu i savoir vivre dla najmłodszych),
7.    zdobywanie umiejętności w zakresie języka migowego i alfabetu Braille’a, kształcenie postawy tolerancyjnej,
8.    budzenie wrażliwości literackiej, zachęcanie do czytelnictwa,
9.    budowanie świadomości kulturowej i artystycznej, kształcenie wyczucia estetycznego, rozbudzanie chęci do uczestnictwa w kulturze wysokiej w przyszłości,
10.    uczenie pozyskiwania i selekcji informacji, kształcenie postawy świadomych odbiorców przekazów medialnych i reklamowych,
11.    rozwijanie dziecięcej ciekawości, wrażliwości oraz kreatywnego myślenia,
12.    doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi oraz zapamiętywania informacji,
13.    stopniowe wdrażanie w formę indywidualnej pracy – studiowania ,
14.    pomoc w odkrywaniu zdolności i talentów, co ułatwi dzieciom podjęcie decyzji o wyborze profilu kształcenia na dalszych etapach edukacji,
15.    promocja szkolnictwa wyższego, przybliżenie dzieciom środowiska akademickiego, umożliwienie spotkań z nauką i naukowcami,
16.    propagowanie idei kształcenia przez całe życie, współuczestnictwo dzieci w życiu społeczności akademickiej jako pierwszy stopień wkraczania w świat wiedzy i nauki,
17.    upowszechnianie wiedzy o Uniwersytecie Szczecińskim.

Cele te pozostają w ścisłym związku z realizacją polityki językowej przyjętej przez Ministerstwo Oświaty oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, zmierzającej do promowania dwu- i wielojęzyczności.